Rijschool Perry
Gewoon een goede rijschool!


1. De lesovereenkomst
In de lesovereenkomst, gesloten tussen Rijschool Perry, hierna te noemen “de rijschool” en zijn cursisten wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de rijschool en cursist overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een standaard praktijkopleiding met losse rijlessen, toetsen en/of examens of een pakket praktijkopleiding met een vooraf aangekocht aantal rijlessen, toetsen en/of examens, beide eventueel aangevuld met een theoriecursus. De algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de lesovereenkomst. De lesovereenkomst zal in principe mondeling worden aangegaan tenzij cursist uitdrukkelijk om een schriftelijke uitwerking vraagt.

2. Hoe gaan we om met deze voorwaarden?
Alles vastleggen in voorwaarden kan niet en dat proberen we dus ook niet. De voorwaarden van de rijschool zijn daardoor helder en leesbaar. Wij handelen niet naar de letter, maar naar de geest van deze voorwaarden en dat verwachten we van jou ook.

3. Je mag van de rijschool verwachten dat;

 1. jouw rijcoach voldoet aan de vereisten van de Wet Rij-onderricht Motorvoertuigen;
 2. de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, zo veel mogelijk wordt benut voor het geven van rijles;
 3. wij, indien we je niet op de afgesproken datum, tijd en plaats van de rijles aantreffen een wachttijd van 5 minuten in acht zullen nemen;
 4. wij jou periodiek, maar in ieder geval eens per vijf lessen informatie geven over de progressie en de voortgang van je opleiding in relatie tot de exameneisen;
 5. wij jou het praktijkexamen zullen laten afnemen nadat je voldoende hebt laten zien dat je op een zelfstandige manier, veilig en vlot door het verkeer kunt bewegen, ons hebt gemachtigd op de website van het CBR met je DigiD en alle facturen zijn betaald. LET OP, je gaat dus niet per definitie op examen nadat de lessen in het door jou aangeschafte pakket zijn opgebruikt;
 6. je tijdens het praktijkexamen de beschikking hebt over de lesauto waarin ook de rijlessen zijn gevolgd;
 7. wij jou er op zullen wijzen dat eventuele medische klachten, waarvan jij redelijkerwijs kunt verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een praktijkexamen;
 8. wij jou er op zullen wijzen dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 9. wij jou er op zullen wijzen dat zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, je dit aan de rijschool moet melden;
 10. er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.000.000 tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens cursist.

4. We verwachten van jou dat;

 1. je voor je rijles aanwezig bent op de afgesproken datum, tijd en plaats zoals vermeld in de leerlingapp en bij het niet verschijnen zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs zult voldoen;
 2. je, indien je een rijles wilt annuleren, dat zo snel mogelijk, maar ten minste 72 uur vóór aanvang van de rijles zelf via de leerlingapp doorgeeft;
 3. jij, indien je om een andere reden dan beschreven in artikel 5 lid 8 de rijles binnen 72 uur vóór aanvang van de rijles annuleert, de volledige lesprijs zult voldoen;
 4. je de aanwijzingen van je rij-instructeur tijdens je rijlessen zo goed mogelijk opvolgt;
 5. je bij de tussentijdse toets en het praktijkexamen een geldig legitimatiebewijs kunt laten zien en in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat.
 6. je het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder examen, zult nakomen;
 7. je eventuele medische klachten, waarvan jij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig zult afstemmen met het CBR vóórdat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien je nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, dan kun je de rijschool hiervoor niet aansprakelijk stellen;
 8. je, indien vereist en nodig voor het afleggen van het examen, een uittreksel uit het bevolkingsregister kunt overleggen. Je kunt de rijschool niet aansprakelijk stellen indien je geen examen kunt doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
 9. je het aan de rijschool zult melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien je dit nalaat dit te vermelden, kun je de rijschool voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk stellen;
 10. je weet en begrijpt dat het wettelijk verboden is om een voertuig te besturen indien je onder invloed van alcohol of geestverruimende middelen bent en het dus ook verboden is om onder invloed van een van deze middelen een rijles te volgen. Primair is hierin is jouw eigen verantwoordelijkheid, maar bij twijfel zal de rijcoach hierin een besluit nemen. Wanneer dit het geval is zal de rijles niet doorgaan en toch berekend worden. Mocht voor, tijdens of na de les schade ontstaan, doordat er (ongemerkt) onder invloed gereden wordt, dan kan en zal deze schade rechtstreeks op jou verhaald worden.

5. Betalingen & lesprijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen sturen we jou de facturen per e-mail. Indien je de facturen liever per post wilt ontvangen is dit mogelijk tegen een vergoeding van €2,50 per verstuurde (termijn)factuur.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen voldoe jij alle betalingen per bank via de per e-mail meegestuurde iDeal-link. Indien jij liever contant wilt betalen, dan is dit mogelijk tegen een vergoeding van €10,00 per betaling.
 3. Bij pakket praktijkopleidingen dien je de factuur (of bij termijnbetalingen de eerste termijn) vooraf te betalen. Als je gekozen hebt voor een standaard praktijkopleiding (losse rijlessen, toetsen en examens) betaal je de praktijklessen achteraf en de theoriecursus, toetsen en examens vóóraf.
 4. De rijschool mag tijdens de duur van de overeenkomst de lesprijs verhogen. Je hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Voorgaande geldt niet bij reeds afgenomen pakketten, met uitzondering van een door het CBR tussentijds vastgestelde verhoging van toets- en examengelden.
 5. Als de rijschool na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen (volledige) betaling heeft ontvangen, worden je rijlessen stopgezet, kun je geen nieuwe lessen inplannen en mag je geen praktijkexamen doen.
 6. Als je na twee herinneringen en een aanmaning in verzuim blijft het openstaande bedrag te betalen, zal de rijschool jou schriftelijk in gebreke stellen met nog één kans om binnen redelijke termijn het openstaande bedrag te voldoen alvorens de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle bijkomende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn dan voor jouw rekening en komen dus bovenop het nog openstaande bedrag.
 7. Indien hetgeen beschreven in artikel 5.6 zich voordoet en je blijft in verzuim door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde redelijke termijn, dan is de rijschool gerechtigd tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst over te gaan. De rijschool zal jou schriftelijk van deze opzegging in kennis stellen.
 8. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad.

6. Tussentijdse toets, praktijkexamen CBR of BNOR & herexamen verzekering

 1. De kosten van al je rijlessen, theoriecursus, toetsen en het praktijkexamen zelf moeten betaald zijn voor dat wij het praktijkexamen voor je aanvragen.
 2. Als de tussentijdse toets of het praktijkexamen geen doorgang vindt omdat je niet, of te laat op het examen verschijnt of omdat je geen geldige legitimatie of theoriecertificaat hebt, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuwe toets of examen voor jouw rekening. Je kunt in dit geval ook geen beroep doen op de herexamen verzekering.
 3. De praktijkexamens in de pakketten zijn exclusief CBR faalangst of BNOR toeslag.
 4. Je kunt de herexamen verzekering verzilveren door minimaal het pakket CLAIM af te nemen, waarin jouw herexamen en 6 uur rijles is opgenomen.
 5. De herexamen verzekering is niet overdraagbaar en geldig tot 3 maanden na het eerste praktijkexamen en zolang de rijschoolmachtiging bij het CBR voor de rijschool niet is ingetrokken.
 6. De herexamen verzekering kan uitsluitend worden verzilverd indien je tijdens de opleiding wekelijks, zonder onderbrekingen minimaal 1 uur rijles hebt genomen en na je eerste examen wekelijks 1 uur rijles neemt om, op weg naar je volgende examen op niveau te blijven en de verbeterpunten aan te pakken.
 7. De rijschool zal op verzoek van de cursist een nieuwe toets of examen aanvragen en de kosten voor haar rekening nemen als het examen geen doorgang kan vinden omdat er geen leswagen tijdens de toets of het examen aanwezig kan zijn of de leswagen door het CBR wordt afgekeurd.
 8. Indien het CBR of het BNOR de toets of het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan zal de rijschool kosteloos een nieuwe toets of examen inplannen.

7. Ontbinden lesovereenkomst

 1. Indien is gekozen voor een standaard praktijkopleiding kan deze door zowel jou als de rijschool per direct worden opgezegd, mits door jou is voldaan aan het gestelde in artikel 5 lid 3. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, dan zal de rijschool dit bedrag onder aftrek van nog niet betaalde rijlessen, de theoriecursus, het reeds aan het CBR betaalde examengeld en genoten kortingen terugbetalen.
 2. Indien een lesovereenkomst een pakket praktijkopleiding betreft, dan wordt deze door de rijschool als bindend ervaren tot alle afgenomen onderdelen verbruikt zijn. Jij kan deze lesovereenkomst tussentijds slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 5 lid 8. Indien er bij beëindiging om dringende redenen sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, dan heb jij in dit geval recht op restitutie welke de rijschool onder de in artikel 7 lid 1 genoemde voorwaarden zal terugbetalen.
 3. De rijschool kan de lesovereenkomst, per direct beëindigen als om dusdanige redenen van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren. In dat geval zal de rijschool een reeds vooruitbetaald bedrag onder de in artikel 7 lid 1 genoemde voorwaarden terugbetalen.
 4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden onder de in artikel 7 lid 1 genoemde voorwaarden.

8. Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart jou voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van jou, alsmede het gebruik door jou van alcohol, drugs, geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden en boetes als gevolg van het niet dragen van de autogordel, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
 2. Als jij een rijles volgt ondanks dat je een bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd om motorvoertuigen te besturen en/of je rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaar jij de rijschool volledig voor de gevolgen hiervan. Jij zal eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, als ook alle andere financiële consequenties geheel voor jouw rekening nemen.

9. Persoonsgegevens

 1. Jouw persoonsgegevens die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de rijschool verwerkt, voor zover mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool; de overeenkomst uitvoeren, jou een optimale service verlenen en verplichtingen jegens jou nakomen, jou tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en jou gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens zullen NIET beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten.